سعدی


امروز یقین شد که تو محبوب خدایی / کز عالم جان این همه دل با تو روان کرد