سعدی


هرگز نشنیده‌ام که بادی / بوی گلی از تو خوشتر آورد