سعدی


آن کس که دلی دارد آراسته معنی / گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد