سعدی


سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز / ور روی بگردانی در دامنت آویزد