حافظ


گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل / ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت