سعدی


عاشقان کشتگان معشوقند / هرکه زندست در خطر باشد