سعدی


به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن / که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد