سعدی


سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم / به کدام دوست گویم که محل راز باشد