سعدی


چه نماز باشد آنرا که تو در خیال باشی / تو صنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد