حافظ


گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو / گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت