حافظ


سخت عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت