حافظ


آن ترک پری چهره که دوش از برما رفت / آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت