حافظ


عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار / گر ملالی بود وگر خطایی رفت رفت