سعدی


هر که مجموع نباشد به تماشا نرود/یار با یار سفرکرده به تنها نرود