سعدی


گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند/هر که او را غم جانست به دریا نرود