سعدی


صفت عاشق صادق به درستی آنست/که گرش سر برود از سر پیمان نرود