سعدی


ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود/وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود