سعدی


محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان/کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود