سعدی


گر نگهی دوست وار بر طرف ما کنی/حقه همان کیمیاست وین مس ما زر شود