حافظ


بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند / کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت