حافظ


خاک ره آن یار سفر کرده بیارید / تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت