سعدی


مویی چنین دریغ نباشد گره زدن / بگذار تا کنار و برت مشک بو بود