سعدی


من بعد حکایت نکنم تلخی هجران / کان میوه که از صبر برآمد شکری بود