سعدی


در عالم وصفش به جهانی برسیدم / کاندر نظرم هر دو جهان مختصری بود