سعدی


حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی / کاین پای لایقست که بر چشم ما رود