سعدی


روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری / پرده بردار که هوش از تن عاقل برود