حافظ


بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم / یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت