حافظ


در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت