حافظ


در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز / چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود