حافظ


چو طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست / نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود