حافظ


ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم / یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت