حافظ


در بهای بوسه‌ای جانی طلب / می‌کنند این دلستانان الغیاث