حافظ


شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بیناد / زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد