حافظ


ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم / که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد