حافظ


صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد / ورنه اندیشه این کار فراموشش باد