حافظ


گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت / جان فدای شکرین پسته خاموشش باد