حافظ


از رهگذر خاک سر کوی شما بود / هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد