حافظ


گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد / با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد