حافظ


گل در بر می در کف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنین روز غلام است