حافظ


گو شمع میارید در این جمع که امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است