حافظ


عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده / بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست