حافظ


هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است / برود از دل من و از دل من آن نرود