حافظ


هرکه خواهد که چو حافظ نشود سرگردان / دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود