حافظ


آنچه زر میشود از پرتو آن قلب سیاه / کیمیاییست که در صحبت درویشان است