حافظ


خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود / به هر درش که بخوانند بی خبر نرود