حافظ


ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار / چرا که سر بی زلف توام به سر نرود