حافظ


گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود ولیک به خون جگر شود