حافظ


در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب / یا رب مباد آن که گدا معتبر شود