حافظ


دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال / بی تکلف بشنو دولت درویشان است