حافظ


عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف / چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود